YR1

YR3Human rights activist and blogger Yameen Rasheed as murdered in the early hours of Sunday, 23rd April 2017, in the stairwell of his house. Prior to his murder Yameen had received countless numbers of threats and had reported them to the police. However no action was taken and the complaint was never taken seriously.

Despite having identified the culprits, the police have failed to apprehend them and take them into custody. Yameen’s family and friends continue to fear that his murder will face the same incompetence displayed by authorities in handling the case of the abduction of Yameen’s best friend Ahmed Rilwan. This call for action is an attempt to make sure that the murder of Yameen and his efforts to find his best friend are not forgotten. Through petitions, public messages, poetry and one on one conversations, and revisiting the values and causes so vehemently prompted by Yameen, we aim to seek justice for Yameen Rasheed and his friend Ahmed Rilwan and keep the values they stood for and their voices alive.

More here: www.weareyaamyn.com

What can you do?

 1. Sign the letter to the Commissioner of the Human Rights Commission of Maldives

Download and read the letter here. You can send a scanned copy of the signed letter  to office@transparencymaldives.org’ or drop off the forms at our office (G. Liverpool North, 2nd Floor, Shabnum Magu)

 1. Sign the petition to the Majlis

  Download the signature form here. You can send scanned copies of the signed forms to ‘office@transparencymaldives.org’ or drop off the forms at our office (G. Liverpool North, 2nd Floor, Shabnum Magu)

  View the petition here

 2. Sign the letter to the Commissioner of Police calling for a credible investigation into the murder of Yameen Rasheed and the forced disappearance of Ahmed Rilwan.

  You can read and download the letter here. Deliver the signed letters to the Maldives Police Services.

 

 

transparency-md.1

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ އަމަލު ތަހުގީގުކޮށް، އެކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކާއި ސަބަބު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަން

ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްގޮވާލާ އަދި ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ކެނޑިނޭޅި ވަކާލާތުކުރަމުންއައި ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނެކެވެ. އަދި 2014ގައި ވީނުވީއެއްނޭނގި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޓިވިސްޓް، އަހުމަދު ރިލުވާންގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިއެކެވެ. ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއިގުޅިގެން މިނިވަން، ހާމަކަންބޮޑު އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ފުލުހުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަދި ޝަރުއީ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައިމިވަނީ އެކިފަރާތްތަކުން އޭނައަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި މިފަދަ އިންޒާރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ޔާމީން ރަޝީދުވަނީ ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް، މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީން ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޓްރާސްންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދަ ހަމަލާތަކަކީ ސީދާ މިނިވަން ހިޔާލާއި ދެކޮޅަށްދެވޭ ހަމަލާތަކެއްކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި ކުރީގައި ދެވިފައިވާ މިފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ހަގީގަތް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާކަމީ ދައުލަތުން މިފަދަ ކަންކަމަށްދޭ އަހައްމިޔަތުގެ ހީނަރުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިންސާފު ގާއިމުނުވުމަކީ، އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށްލިބޭ ހިތްވަރެއްވެސްމެއެވެ. މިގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމު އަލީގެ މަރުގެ ފަހަތުގައިތިބި ބަޔަކާއި ސަބަބު ހޯދިފައިނުވުމާއި، އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށްނެގިބަޔަކު ހޯދިފައިނުވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިފަދަ ގަތުލުއާމުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަނުވާހާހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމުކުރެވިދާނެކަމީ ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެކެވެ. ހަމަޖެހޭ، އިންސާފުވެރި މުޖުތަމައެއް ހޯދައިދެވޭނީ ދައުލަތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ހައްގު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކާއި ސަބަބު ހާމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

މިހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއާއި އެކުވެރިންނަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރަށް މިޖަމިއްޔާއިން އެދެމެވެ.

ނިމުނީ.   

Download our press statement here

transparency-md.1

PRESS RELEASE – April 13, 2017

Transparency Maldives (TM) will observe the upcoming local council elections currently scheduled to be held on 6 May 2017. The key objective of this observation will be to understand the challenges facing the electoral system, identify issues in the larger electoral environment and to provide meaningful recommendations to address electoral issues in the Maldives.

Approximately 25 registered observers will support our election day observation. In addition to election day observation, TM also will monitor the run up to the election and the larger electoral environment. In this regard, TM has consulted relevant stakeholders including the Elections Commission and political parties, with further consultations due over the next few weeks.

Based on past election observation findings, Transparency Maldives notes two key trends in Maldivian elections:

 1. Voting day processes are generally well administered and fair.
 2. Issues such as vote buying, misuse of state resources, intimidation of political opponents and undue restriction of space for political activity tend to take place in the run up to the election.

Based on this, Transparency Maldives will focus on the following aspects in our observation of the local council election:

 1. The electoral environment of Maldives.
 2. The electoral legal framework.
 3. Election day proceedings.

We note with concern that the local council election will be held against a backdrop of concerning level of repression of civil and political liberties in the country. Political persecution is at an all time high with all opposition political leaders currently in prison, under some form of detention or operating out of the country, in exile.

The introduction of a host of laws and regulations that undermine and counter democratic norms and freedoms has put serious constraints on freedom of assembly and freedom of expression. The newly enacted Protection of Reputation and Freedom of Expression Act, has criminalized defamation and undermined press freedom in the country, and the amendment to the Freedom of Assembly Act has placed serious constraints on political activity. Right to freedom of peaceful assembly and the freedom of expression are prerequisites for a free and fair election and are necessary to ensure a campaigning environment, free of intimidation and undue influence.

As of now the election day has been delayed thrice, citing various reasons. Internal conflict within the ruling Progressive Party of the Maldives (PPM) led to a civil suit which consequently postponed the initial date (14 January 2017) scheduled for voting. We also note that repeated election delays have created a tradition of undermining legal and constitutional deadlines set for elections. Such actions contravene democratic principles and undermine the integrity of elections.

In the coming days, Transparency Maldives will continue to publicise information of its election observation. On election day we will hold a press conference after voting concludes to share our observations with the public. A final election report will be published following the election.

END

You can view/download press statement here in English and in Dhivehi

transparency-md.1

PRESS RELEASE – April 06, 2017

A pluralistic political environment that allows for political dissent is one of the most fundamental prerequisites for a democratic society. Article 30 of the Maldivian Constitution unambiguously embodies this right for all Maldivians. However, today we are witnessing the intimidation of political opponents using state institutions, either through criminal investigations or state imposed fines. More disturbingly these measures against political leaders coincide with political fallout with government. The fact that that all opposition party leaders are either currently in jail, in exile or under arrest is a testament to authoritarian reversal the country is experiencing.

Transparency Maldives strongly condemns and is concerned by the intimidation of political opponents and those critical of the government by state institutions and the curtailing of the fundamental right to hold differing political opinions and ideas. Despite Article 17 of the Constitution disallowing discrimination based on “political thought”, we are witnessing political opponents facing unfair reprisals as a result of their political views. Holding dissenting political opinion has become a dangerous prospect in the country.

Transparency Maldives urges the government to find an amicable solution to the current political impasse and to work sincerely to ensure that the upcoming presidential election is free, fair and competitive. We call on the government to work with sincerity to bring back the country to the path of democracy, good governance and respect for human rights.

ENDS

You can view/download press statement here in Dhivehi and in English.

transparency-md.1

Download Election Observation Report here

SUMMARY: The Presidential Elections in September 2013 was held under an extremely uncertain political backdrop. However, the elections presented an opportunity for moving forward the democratic transition that got off track because of the controversial change of power in 2012, half way into the term of the first democratically elected government in 2008. The pre-election environment, including campaigning, was largely peaceful. All parties and candidates generally enjoyed the prerequisite freedoms for fair and free elections ahead of the elections. Transparency Maldives’ Long Term Observers (LTOs) deployed throughout the country reported that there were a few cases of obstructions to campaigning and several, mostly minor, cases of vandalism to campaign materials.

The legal framework for elections provides minimum standards for democratic elections. Problematic areas do exist. The current legal framework, enacted in a constrained timeframe ahead of the 2008 Presidential Elections, is in need of reform. Most importantly, the loopholes and gaps in political finance regulations created a black hole when it comes to campaign expenditure. There are also no comprehensive rules or procedures for electoral dispute resolution.

As a consequence of the lack of such rules and because of buckpassing between institutions and because of jurisdictional confusions, investigations into allegations of bribery and abuse of state resources were hindered. As TM’s LTOs reported, there were several cases of abuse of state resources for campaigning and cases of vote buying during the elections. None of these cases were successfully investigated or prosecuted.

Some institutions, including the Elections Commission, the Maldives Broadcasting Corporation, the Human Rights Commission of the Maldives, and Transparency Maldives engaged in voter information and education activities. However, voter education on issues such as vote buying was found to be another area that required more attention.

The pre-existing political fault lines only re-surfaced after the announcement of the results of the round of elections of September 7th. Jumhooree Party (JP), the party of the candidate who placed third, contested the results at the Supreme Court as a constitutional 7 matter, bypassing the electoral complaints mechanism at the EC that were available under the electoral legal framework. The complaints were mainly regarding the voter register that JP alleged had allowed extensive election fraud through double-voting, ghost-voting, and underage voting. Street protests in Malé, a smear campaign against the Elections Commission via TV (mainly VTV affiliated with JP), death threats to election officials, and general lack of focus on campaigning, mired the prevailing electoral environment.

The JP case resulted in unprecedented court interventions in the electoral processes. Delay over a decision on the JP case at the Supreme Court resulted in the postponement of the run-off election beyond the constitutional timeline of 21 days given for run-off election. The Supreme Court finally ruled in favour of JP and ruled that the first round of election was invalid. Along with the verdict, the Court issued a new guideline to conduct elections, which highly constrained the role of Elections Commission. The Supreme Court subsequently intervened in the electoral processes resulting in further delays beyond the constitutional deadline to elect a president and beyond the presidential term limit stipulated in the Constitution.

The first round of the new election took place on 9 November 2013. The runoff election was finally concluded on 16 November 2013 – five days after the presidential term limit and 35 days after the constitutional deadline for electing a president.

Despite the challenges faced during all rounds of elections, the Election Commission delivered well administered, generally transparent and peaceful elections.

Majlis-3

27 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހު ނެގޭ ވޯޓަކީ ހާމަކަމާއިއެކު މަޖިލީހުގެ އިތުބާރާއި ކަރާމާތް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިފެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނެގޭ ވޯޓަކަށް ހެދުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމަށް ފޮނުވައިފައިވާ  ސިޓީ


We condemn the harassment and intimidation of social media activists and journalists by the State.
Media is just an expression of demand for information.

Disseminating information is not an act of terrorism.

Download the banners below and share to show your support for the campaign #InformationIsNotTerrorism

information is not terrorism-01

information is not terrorism-03

information is not terrorism-02

information is not terrorism-04

Markee's

transparency-md.1

 

TERMS OF REFERENCE

Layout Designer to design and develop layout for the Review on Admission and Dismissal of members of Independent Institutions

Position title: Layout Designer for the Review on Admission and Dismissal of members of Independent Institutions in English and Dhivehi

Expected period of commitment: 10 Days

Application deadline: 14th March 2017

Location: Male’, Maldives

 

 1. Organization Background

Transparency Maldives is a non-partisan organization that endeavors to be a constructive force in society by promoting collaboration and discussion on corruption, transparency and accountability. Transparency Maldives seeks to engage with stakeholders from all sectors (government, business, politics and civil society, among others) to raise awareness of corruption’s detrimental effects on development and society, improve transparency and accountability in governance, and eliminate corruption from the daily lives of people.

Transparency Maldives received formal government registration in 2007, and is the National Contact of Transparency International (TI) in the Maldives.

 

 1. Background to the assignment

Following the ratification of the Constitution in 2008, along with the changes in the longstanding governance system of the country, independent oversight bodies such as the Elections Commission, Anti-Corruption Commission, Judicial Service Commission and the Human Rights Commission, were formed. These institutions act as vital links between citizens and the state, carry out important democratic functions and act as accountability mechanisms to keep government in check. Strong oversight mechanisms are a powerful asset in the fight against corruption, and to increase accountability of the state.

However, in order to be effective oversight bodies, such bodies also need to command public trust and confidence not only in its functions but also in the process in which members are appointed to lead these bodies. To this effect, TM has produced a research report looking at the appointment and dismissal procedures followed in selecting members for these independent state institutions. 

 1. Purpose of the Assignment

Transparency Maldives is seeking the services of a Layout Designer to design and develop the layout for the review.

 1. Responsibilities and Deliverables of the consultant 

The Consultant will be expected to work closely with the Senior Project Coordinator:

1.Design the layout of Review on Admission and Dismissal of members of Independent Institutions in English and Dhivehi (approximately 90-95 pages of text, including tables)

Duration of the Assignment

10 Days upon signing of contract. The consultant must be based in Malé, Maldives for the duration of the assignment.

 1. Reporting

The Consultant will work closely with and report to the Senior Project Coordinator at Transparency Maldives throughout the assignment.

 1. Required Competencies
 • Proven 3-5 years experience in graphic and layout designing/publication production.
 • Excellent command of Adobe applications including Photoshop, Illustrator, and InDesign.
 • Advanced understanding of vector-based imagery, such as maps and logos is essential.
 • Proven ability to deliver high quality results under tight deadlines.
 • Proven ability to coordinate, follow instructions and work under pressure either part of a team or individually.

Closing date for applications: 14th March 2017, before 5:00pm

Application and selection procedures: Interested applicants should submit an email to Shifu Omar (shifu@transparencymaldives.org). The subject line must read “PA Layout Design”. The content of the application should not be longer than 5 pages and must include the following:

 • A summary of relevant experience (attach a brief CV, providing evidence that you are qualified to undertake this assignment).
 • Portfolio/examples of similar assignments that you have undertaken (two to three), preferably in the Maldives, over the past 3-5 years.
 • Proposed Charges.
 • Two relevant references.

Applications must be in English or Dhivehi. Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

The contract will be awarded on a lump sum/fixed cost basis. The application should state the bid amount (in MVR) for undertaking the work. Transparency Maldives retains the right to reject any or all of the applications and/or to enter into additional negotiations with one or more of the tendering parties to help define the exact scope of the work and deliverables to be undertaken.

 

Download TOR here