.ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތައް ނިޒާމީގޮތެއްގައި ގެއްލެމުންދާތީ އެކަމާމެދު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކަންބޮޑުވަން

Read/Download the Press Release here

Categories:
News
Share: