தமிழ்

Gender

Know Your Laws

தொடக்கத்திலிருந்து @transparencyMV வக்காலத்து மற்றும் சட்ட அறிவுறை நிலையம்,சுமார் 600-க்கு மேற்பட்ட வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய செலுத்தாமை, பயண ஆவணம் நிறுத்தம் முதலிய சிக்கல்களுக்கு ஆலொசனையும் உதவியையும் வழங்கியுள்ளது. உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், எங்களை தொடர்பு செய்யுங்கள்.

tamil

Share: