އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގޮވާލަން

 

Download press statement here