ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލައިގައި ލާއިންސާނީ ހާލަތަށް ހުށަހެޅުނު މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރު އަދަބުތަކެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށް، މިމައްސަލަ ބޮޑުވާން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި މިކަމުގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ، އެބަޔަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގޮވާލަން

View/Download Press statement here