PARADISE LEASED: THE THEFT OF THE MALDIVES

ސުވަރުގެ ކުއްޔަށްދިނުން: ދިވެހިރާއްޖެ ވަގަށްނެގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ވަޔާ ނަށާ ރުއްގަސްތަކާއި، ހުދު ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތް މިއަށްވުރެން މާ ހުތުރެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ޑަޒަނެއްގެ ފަޅާއި ރަށް، ޑެވަލޮޕަރުންނަށް ބިޑަކާނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށް، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފައިސާ ވަގަށްނެގި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަކަރުވެރި ހީލަތުގެ ތަފުސީލުތައްވަނީ ލީކުވެފައިވާ ލިޔެކިޔުން ބޮނޑިއެއްގެ ސަބަބުން އޯސީސީއާރްޕީގެ ރިޕޯޓަރުންނަށް ހޯދިފައެވެ. ދިވެހި ސައުދާގަރުންނާރި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފިނަމަވެސް، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މި ޖަޒީރާ ސުވަރުގޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކާއި، ރަށްރަށުގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ތަންތަން ދޫކުރީ ކޮން ބަޔަކަށް، ކިހާވަރަކަށްކަން އެނގޭނެ މަގުން ރިޕޯޓަރުންވަނީ މި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފުސީލު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮޅުންފިލުވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚުދުމުޚުތާރު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންވެސް މި ކަންތައްގަނޑުގައި ބައިވެރިވާކަމުގެ އައު ހެކިވަނީ މި ހޯދުންތަކުގެ ތެރެއިން ތިލަވެފައެވެ. 

 

ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމް

ކޯޑިނޭޓަރ: އޯބްރީ ބެލްފަޑް

ރިޕޯޓަރުން: އޯބްރީ ބެލްފަޑް، ޒަހީނާ ރަޝީދު، އައިޝާ ކެހޯއި ޑައުން

އެޑިޓަރުން: ލިޔާ ލޮޒޯވްސްކީ، މެކްސިމް އެޑްވަރޑްސް، ޑްރޫ ސަލިވަން، ޖޯޑީ މެކްފިލިޕްސް

ފެކްޓް ޗެކިންގް: ބްރިޖިޓް ބްރައުއަރ، އޮލީނާ ގޮންޗަރޯވާ، ދުމީތްރޫ ސްޓޮޔަނޯވް

އިންޓަރެކްޓިވް މެޕް: އެމީނާ މުރަޓޯވިޗް-ކަލްޑްޒިޖާ

ފޮޓޯ: އެޑިން ޕަސޮވިޗް

ވީޑިއޯ: ސަރޖިއު ބްރޭގާ، މެޓް ސަރްނެކީ، ޖޮނަތަން ރޭޓް

ލޭ އައުޓް: އާދެމް ކުރިޗް، މިކަލް “ރިސިއެކް” ވޮޒްނިއެކް

ޕްރޮމޯޝަން: ސްޓެލާ ރޯކް

How Paradise Was Carved Up And Sold – Dhivehi Translation

How Paradise was Carved Up and Sold - Dhivehi Translation

Files Implicate President, ex-Tourism Minister, and Singapore Billionaire in Island Deal – Dhivehi Translation

Files Implicate President, ex-Tourism Minister, and Singapore Billionaire in Island Deal - Dhivehi Translation

Meet The Businessmen and Global Brands That Got the Islands – Dhivehi Translation

Meet The Businessmen and Global Brands That Got the Islands - Dhivehi Translation

The Worst Deals – Dhivehi Translation

The Worst Deals - Dhivehi Translation

International Brands – Dhivehi Translation

International Brands - Dhivehi Translation

Asian Tigers – Dhivehi Translation

Asian Tigers - Dhivehi Translation

Local Businessmen, Tycoons, and Cronies – Dhivehi Translation

Local Businessmen, Tycoons, and Cronies - Dhivehi Translation

Mideast Moguls – Dhivehi Translation

Mideast Moguls - Dhivehi Translation

Joint Ventures – Dhivehi Translation

Joint Ventures- Dhivehi Translation
Share: