International Right to Information Day 2016

ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެގާނޫނުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިފޭނީ ގާނޫން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގާނޫނުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެން

View/Download the press release in Dhivehi

Categories:
News
Share: